@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА "ВУК КАРАЏИЋ", Сомбор

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА "ВУК КАРАЏИЋ", Сомбор, Радоја Домановића 98

Година оснивања: 1974

Оснивач: Локална самоуправа

Врста установе: Основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, Средња школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, Дом ученика

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Школа за основно и средње образовање са домом "Вук Караџић" је правно лице са статусом установе.
Школа је установа која обавља делатност:
-предшколско васпитање и образовање,
-основно образовање и васпитање за ученике са сметњама у развоју,
-једногодишње оспособљавање ученика са сметњама у развоју,
-средње образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју у двогодишњем и трогодишњем трајању,
-Дневни боравак за децу и одрасла лица са сметњама у развоју,
-обезбеђивање смештаја и исхране у Дому школе,
-пружање додатне подршке школама у систему редовног образовања и васпитања у којој стичу образовање ученици са сметњама у развоју.
Установа врши јавна овлашћења и поред делатности образовања и васпитања обавља и друге делатности којима се омогућава или унапређује делатност образовања и васпитања.

Седиште установе је у Сомбору, улица Радоја Домановића бр.98.
У објекту школе у улици Радоја Домановића 98 налази се основна, средња школа за ученике са сметњама у развоју и Дом за смештај ученика Школе,а у објекту школе на Апатинском путу бр.29 налази се основна школа за децу са сметњама у развоју и Дневни боравак за децу, омладину и одрасла лица са сметњама у развоју.
Установа је основана решењем број 01-9/1-74 које је донела скупштина Заједнице образовања на седници одржаној дана 18.јануара 1974. године.
Решењем Министарства просвете број:022-05-712/94-03 од 28.02.1995. године верификована је Школа за основно и средње образовање са домом,,Вук Караџић” у Сомбору.
Привредни суд Сомбор као регистарски суд,на основу члана 5,24,45,47 Закона о поступку за упис у судски регистар је дана 20.11.1995. године донео решење да се у судски регистар регистарског суда упише промена назива код Школе за основно и средње образовање "Вук Караџић" Сомбор,ул. Радоја Домановића бр.98., тако да сада гласи Школа за основно и средње образовање са домом "Вук Караџић" Сомбор, Радоја Домановић бр.98.
Нова шифра делатности установе је 8520,8532,5590,8891 и назив нове шифре делатности је основно образовање.

Директор: Снежана Падежанин Будимир

Датум ступања на дужност: 02.03.2022

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 64
2020/21 60
2019/20 63
2018/19 65
2017/18 70

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 20
2021/22 20
2018/19 24
2017/18 28
2016/17 34

Дом ученика

Школска година Број ученика/деце
2021/22 19
2020/21 19
2019/20 17
Образовни профили