@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Добродошли на портал Школе Војводине

Образовање у АП Војводини има дугу традицију. Образовни систем Републике Србије данас је веома развијен и обухвата предшколске установе, основно, средње, високошколско образовање као и последипломске и докторске студије. Школство у АП Војводини део је тог јединственог образовног система у Републици Србији.

Предшколско васпитање и образовање (ПВО) има важан утицај на развој детета и представља основ за касниjи успех у животу у погледу даљег образовања, добробити, запошљивости и социjалног укључивања. Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон), уређене су основе система предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања и образовања одраслих, а Законом о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС”, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 10/2019) уређена је област предшколског васпитања и образовања као део јединственог система образовања и васпитања.

Као део обавезног образовања и васпитања у деветогодишњем трајању, почев од школске 2006/2007. године родитељи су дужни да упишу дете у предшколску установу, ради похађања обавезног припремног предшколског програма у трајању од четири сата дневно, најмање девет месеци.

Васпитно-образовни рад у предшколским установама остварује се на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском и хрватском језику али и двојезички, у национално мешовитим срединама, као и на страним језицима, у АП Војводини на укупно осам језика. Делатност предшколског васпитања и образовања обавља се у предшколској установи, а изузетно може да се обавља и у школи, у складу са законом.

Основно образовање у АП Војводини јесте обавезно и бесплатно. Наставни планови и програми структурирани су тако да ученици добију широко опште образовање. Појединачна интересовања подстичу се додатном наставом и радом у секцијама, а за ученике слабијег успеха – организује се допунска настава. Посебна пажња поклања се образовању деце са сметњама у развоју и инвалидитетом. На територији АП Војводине има 13 основних школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. Такође, у 30 редовних основних школа постоје одељења за њихово образовање, а у свим основним школама постоји могућност и за инклузивно образовање. У АП Војводини раде 21 музичка школа и две балетске школе. У Новом Саду и Сомбору раде школе за образовање и васпитање одраслих, а одељења за те потребе постоје и у 18 редовних основних школа.

Настава се, на свим нивоима образовања у Србији, одвија на српском језику, а може се изводити, под одређеним условима, и на језику националних мањина. Та законска могућност се нарочито често користи у АП Војводини због изражене мултиетничке структуре становништва. За све ученике који се не школују на свом матерњем језику омогућено је и неговање матерњег језика са елементима националне културе. У основним школама на територији АП Војводине, поред наставе на српском језику, настава се остварује и на још пет језика (мађарски, словачки, румунски, русински и хрватски). Поред редовне наставе на наведеним језицима, ученицима је омогућено и изучавање мађарског, словачког, румунског, русинског и хрватског језика, као и још шест језика (украјински, буњевачки, ромски, бугарски, македонски и чешки), што је укупно једанаест језика у оквиру изборне наставе – Матерњи језик / говор са елементима националне културе.

Након основног образовања, младима у АП Војводини су на располагању гимназије, стручне школе, мешовите школе, средње уметничке школе и средње школе за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом. У оквиру редовног средњег образовања, настава се одржава на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском и хрватском језику.

На територији АП Војводине постоји и 55 приватних предшколских установа и 32 приватнe основне и средње школе за које је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице утврдио да испуњавају услове у погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника, као и стручних сарадника за почетак рада и обављање делатности средњег образовања и васпитања.

153

Предшколске установе

392

Основне школе

157

Средње школе

18

Домови ученика