@ Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Dobrodošli na portal Škole Vojvodine

Obrazovanje u AP Vojvodini ima dugu tradiciju. Obrazovni sustav Republike Srbije danas je veoma razvijen i obuhvaća predškolske ustanove, osnovno, srednje, visokoškolsko obrazovanje kao i poslijediplomske i doktorske studije. Školstvo u AP Vojvodini dio je tog jedinstvenog obrazovnog sustava u Republici Srbiji.

Predškolski odgoj i obrazovanje (PVO) ima važan utjecaj na razvoj djeteta i predstavlja osnovu za kasniji uspjeh u životu u pogledu daljnjeg obrazovanja, dobrobiti, upošljivosti i socijalnog uključivanja. Zakonom o osnovama sustava obrazovanja i odgoja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17 i 27/18 – dr. zakon), uređene su osnove sustava predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja i obrazovanja odraslih, a Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 – dr. zakon i 10/2019) uređeno je područje predškolskog odgoja i obrazovanja kao dio jedinstvenog sustava obrazovanja i odgoja.

Kao dio obveznog obrazovanja i odgoja u devetogodišnjem trajanju, počevši od školske 2006./2007. godine roditelji su dužni upisati dijete u predškolsku ustanovu, radi pohađanja obveznog pripremnog predškolskog programa u trajanju od četiri sata dnevno, najmanje devet mjeseci.

Odgojno-obrazovni rad u predškolskim ustanovama ostvaruje se na srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunjskom, rusinskom i hrvatskom jeziku ali i dvojezično, u nacionalno mješovitim sredinama, kao i na stranim jezicima, u AP Vojvodini na ukupno osam jezika. Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja se u predškolskoj ustanovi, a iznimno može se obavljati i u školi, u skladu sa zakonom.

Osnovno obrazovanje u AP Vojvodini jeste obvezno i besplatno. Nastavni planovi i programi strukturirani su tako da učenici dobiju široko opće obrazovanje. Pojedinačna interesiranja potiču se dodatnom nastavom i radom u sekcijama, a za učenike slabijeg uspjeha – organizira se dopunska nastava. Posebna pažnja poklanja se obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Na teritoriju AP Vojvodine ima 13 osnovnih škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Također, u 30 redovitih osnovnih škola postoje razredni odjeli za njihovo obrazovanje, a u svim osnovnim školama postoji mogućnost i za inkluzivno obrazovanje. U AP Vojvodini rade 21 glazbena škola i dvije baletne škole. U Novom Sadu i Somboru rade škole za obrazovanje i odgoj odraslih, a razredni odjeli za te potrebe postoje i u 18 redovitih osnovnih škola.

Nastava se, na svim razinama obrazovanja u Srbiji, odvija na srpskom jeziku, a može se izvoditi, pod određenim uvjetima, i na jeziku nacionalnih manjina. Ta zakonska mogućnost se naročito često koristi u AP Vojvodini zbog izražene multietničke strukture stanovništva. Za sve učenike koji se ne školuju na svom materinskom jeziku omogućeno je i njegovanje materinskog jezika s elementima nacionalne kulture. U osnovnim školama na teritoriju AP Vojvodine, pored nastave na srpskom jeziku, nastava se ostvaruje i na još pet jezika (mađarski, slovački, rumunjski, rusinski i hrvatski). Pored redovite nastave na navedenim jezicima, učenicima je omogućeno i izučavanje mađarskog, slovačkog, rumunjskog, rusinskog i hrvatskog jezika, kao i još šest jezika (ukrajinski, bunjevački, romski, bugarski, makedonski i češki), što je ukupno jedanaest jezika u okviru izborne nastave – Materinski jezik / govor s elementima nacionalne kulture.

Nakon osnovnog obrazovanja, mladima u AP Vojvodini su na raspolaganju gimnazije, stručne škole, mješovite škole, srednje umjetničke škole i srednje škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. U okviru redovitog srednjeg obrazovanja, nastava se održava na srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunjskom, rusinskom i hrvatskom jeziku.

Na teritoriju AP Vojvodine postoji i 55 privatnih predškolskih ustanova i 32 privatne osnovne i srednje škole za koje je Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice utvrdilo da ispunjavaju uvjete u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i potrebnog broja nastavnika, kao i stručnih suradnika za početak rada i obavljanje djelatnosti srednjeg obrazovanja i odgoja.

153

Predškolske ustanove

392

Osnovne škole

157

Srednje škole

18

Domovi učenika