@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА "9. МАЈ", Зрењанин

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА "9. МАЈ", Зрењанин, Народне омладине 16

Година оснивања: 1966.

Оснивач: Република Србија

Врста установе: Основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, Средња школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

Језик образовно-васпитног рада: Српски, Мађарски


О установи

Основна и средња школа „9. МАЈ“ основана је 1966. године и налази се у самом центру Зрењанина. По свом оснивању смештена је у згради која је сазидана још давне 1903. године и представља значајан споменик културе под заштитом Завода за заштиту споменика.
Основна делатност Школе је образовно-васпитна делатност у оквиру:
- предшколског васпитања и образовања деце за узрасни период од три године до поласка у школу, са припремним предшколским програмом, за предшколске васпитне групе деце са сметњама у развоју;
- основног образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју у седишту Школе у Зрењанину и у издвојеним одељењима у Меленцима и Стајићеву и одељењем у Алтернативи;
- средњег стручног образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју и то у 4 подручја рада: Машинство и обрада метала (образовни профил - бравар и аутолимар), Трговина, угоститељство и туризам (образовни профил - припремач намирница), Текстилство и кожарство (образовни профил: конфекцијски шивач и шивач обуће) и Пољопривреда и прерада хране (образовни профил - пекар, цвећар-вртлар). Ученици наше школе практичну наставу обављају у школским радионицама или у сарадњи са другим организацијама, односно, привредницима града.
Настава се реализује у три смене. Васпитно-образовни рад се одвија на два језика: српском и мађарском.
За ученике првог и другог циклуса основне школе, обезбеђен је и продужени боравак.
У школи постоје кадровски услови за успешан образовно – васпитни рад.
Поред наставника разредне, разредно-предметне и предметне наставе у школи раде и следеће службе:
Стручну службу школе чине 2 психолога, 1 социјални радник.
У школској библиотеци је библиотекарка.
Здравствена служба је заступљена са 6 медицинских техничара.
6 дефектолога–васпитача су ангажовани у развојно предшколској групи.
Нашим ученицима су свакодневно на располагању, по тачно утврђеном распореду наставници код којих ученици одлазе на индивидуалне или групне вежбе. У индивидуалној настави су ангажовани дефектолози- наставници корективно стимулативних вежби и то: 5 логопеда, 7 реедукатора психомоторике, 2 наставника корективне гимнастике, и 2 наставника социјалних вештина.
Наше колеге, дефектолози-наставници корективно стимулативних вежби пружају додатну стручну подршку у другим установама/школама у Зрењанину и у околним насељеним местима. Веома велики број деце и ученика из типичних школа је обухваћено додатном подршком у којој је ангажован 21 дефектолог- наставник, с тенденцијом раста броја ученика сваке године којима је потребна стручна помоћ.
Пуно је циљева и задатака које настојимо да остваримо у школи .
Један од главних циљева нам је укључивање ученика у друштвени живот заједнице на свим нивоима. Најважнији задатак, поред образовно-васпитног, је и корективно-педагошки рад, у циљу професионалног и животног осамостаљивања и оспособљавања ученика за самосталан рад и живот уопште.
Наставници поред рада са децом и ученицимa обављају и саветодавни рад са родитељима кроз индивидуалне разговоре, родитељске састанке, кроз Клуб родитеља и кроз разнe трибине.
Саранички однос родитеља и школе је важан у остваривању социјалног развоја ученика.
Оваквим односом се повећавају могућности и стварају се прилике да сваки ученик оствари свој потенцијал.

Директор: Снежана Вукић

Датум ступања на дужност: 31.07.2022

Број ученика/деце

Основна школa

Школска година Број ученика/деце
2021/22 103
2020/21 113
2019/20 156
2018/19 163
2017/18 163

Средња школa

Школска година Број ученика/деце
2022/23 71
2021/22 88
2016/17 78
Образовни профили