@ Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР "НИКОЛА ТЕСЛА", Вршац

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР "НИКОЛА ТЕСЛА", Вршац, Стеријина 40-44

Година оснивања: 1946

Оснивач: Аутономна покрајина Војводина

Врста установе: Средња стручна школа

Језик образовно-васпитног рада: Српски


О установи

Наша школа, са малим прекидима, ради од прве половине ХIХ века и ове године облежавамо 190 година од оснивања школе. Била је то у почетку недељна школа за занатлије и трговце, да би 1886. године постала права занатска школа. Она континуирано ради до данас, само са различитим називом, радним временом, различитим наставним плановима и програмима.
Број ученика био је везан за положај занатства у привреди. Када се повећавала продаја занатлијских производа, повећавао се број радњи и промет, повећавао се и број ученика-шегрта.
Према летопису који постоји од 1946. године, закључује се да је ова школа радила од 1900. године, али да је школска архива уништена у току I и II светског рата. Школа ученика у привреди „Никола Тесла” формирана је 1946. године Одлуком Министарства индустрије НР Србије бр. VI-8435/46. Школа је била мешовитог типа и у њој су ученици изучавали све струке и занимања.
Почетком 1959. године школа је добила назив Школа за квалификоване раднике „Никола Тесла”. Трансформацијом школства од 1977. године укида се као таква и од ње се формирају два ООУР-а, и то: ООУР за образовање стручних радника машинске и електро струке „Никола Тесла”, и ООУР за образовање стручних радника хемијско-технолошке и текстилне струке „Браћа Ацкета”.
1981. године Решењем Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу бр. 614-45/80 од 26. 09. 1980. године, школа проширује делатност и региструје се под називом ООУР за образовање стручних радника машинске, електро и саобраћајне струке „Никола Тесла” и уписује у судски регистар под бројем: Фи 373/81.
Решењем Покрајинског секретаријата за образовање и културу о испуњености услова за обављање васпитно-образовне делатности број: 022-125/87 од 25. маја 1990. године, школа се уписује у судски регистар број: Фи 1974/90 под називом Средња техничка школа „Никола Тесла” са седиштем у Вршцу, ул. Стеријина бр. 40-44.
На основу Одлуке Скупштине Аутономне Покрајине Војводине број 01.022-34/07 од 18.03.2008. о давању сагласности на промену назива школе и Решењем Трговинског суда у Панчеву број Фи 48/08 од 17.07.2008. године школа мења назив у Школски центар „Никола Тесла” са седиштем у Вршцу, ул. Стеријина бр. 40-44.

Директор: Жељкa Радуловић

Датум ступања на дужност: 29.04.2022