@ Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци