@ Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá

Vitajte na portáli Školy Vojvodiny

Školstvo v AP Vojvodine má dlhú tradíciu. Dnes je vzdelávací systém Srbskej republiky veľmi rozvinutý a zahŕňa predškolské ustanovizne, základné, stredné, vysoké vzdelávanie, ako aj postgraduálne a doktorandské štúdium. Vzdelávanie v AP Vojvodine je súčasťou tohto jedinečného vzdelávacieho systému v Srbskej republike.

Predškolská výchova a vzdelávanie (PVV) má významný vplyv na rozvoj dieťaťa a je základom jeho neskoršieho úspechu v živote z hľadiska ďalšieho vzdelávania, blahobytu, zamestnávania a sociálnej inklúzie. Zákon o základoch systému výchovy a vzdelávania (vestník Službeni glasnik RS č. 88/17 a 27/18 – i. zákon) upravuje základy sústavy predškolskej výchovy a vzdelávania, základnej a strednej výchovy a vzdelávania, vzdelávania dospelých a Zákonom o predškolskej výchove a vzdelávaní (vestník Službeni glasnik RS č. 8/2010, 101/2017, 113/2017 – i. zákon, 95/2018 – i. zákon a 10/2019) je definovaná oblasť predškolskej výchovy a vzdelávania ako súčasť jedinečného systému predškolskej výchovy a vzdelávania.

V rámci povinnej deväťročnej výchovy a vzdelávania od školského roku 2006/2007 sú rodičia povinní zapísať dieťa do predškolskej ustanovizne, aby navštevovalo povinný prípravný predškolský program v rozsahu štyroch hodín denne najmenej deväť mesiacov.

Výchovno-vzdelávacia práca v predškolských ustanovizniach sa realizuje v srbskom, maďarskom, slovenskom, rumunskom, rusínskom a chorvátskom jazyku, ale aj dvojjazyčne, v etnicky zmiešanom prostredí, ako aj v cudzích jazykoch, v AP Vojvodine celkom v ôsmich jazykoch. Činnosť predškolskej výchovy a vzdelávania sa koná v predškolskej ustanovizni a výnimočne ju možno vykonávať aj v škole v súlade so zákonom.

Základné vzdelávanie v AP Vojvodine je povinné a je zdarma. Učebné osnovy sú štruktúrované tak, aby žiaci získali široké všeobecné vzdelanie. Individuálne záujmy sú stimulované dodatočnou výučbou a prácou v sekciách a pre žiakov s nižšou úspešnosťou sa organizuje doplnková výuka. Osobitná pozornosť sa venuje vzdelávaniu detí s vývinovými poruchami a s invaliditou. Na území AP Vojvodiny je 13 základných škôl pre žiakov s vývojovými poruchami a s invaliditou. V 30. bežných základných školách sú tiež oddelenia pre ich vzdelávanie a na všetkých základných školách je možnosť inkluzívneho vzdelávania. V AP Vojvodine pôsobí 21 hudobných škôl a dve baletné školy. V Novom Sade a Sombore sú školy pre výchovu a vzdelávanie dospelých a oddelenia pre tie potreby jestvujú v 18. bežných základných školách.

Vyučovanie na všetkých stupňoch vzdelávania v Srbsku prebieha v srbskom jazyku a za určitých podmienok sa môže viesť aj v jazyku národnostných menšín. Táto právna možnosť je obzvlášť často využívaná v AP Vojvodine z dôvodu výraznej multietnickej štruktúry obyvateľstva. Všetkým žiakom, ktorí sa nevzdelávajú v materinskom jazyku, je umožnené aj pestovať materinský jazyk s prvkami národnej kultúry. Na základných školách na území AP Vojvodiny sa okrem výučby v srbskom jazyku vyučuje aj v ďalších jazykoch (maďarský, slovenský, rumunský, rusínsky a chorvátsky). Okrem bežného vyučovania v týchto jazykoch, žiaci sa môžu učiť maďarský, slovenský, rumunský, rusínsky a chorvátsky jazyk a tiež ďalších šesť jazykov (ukrajinský, bunevský, rómsky, bulharský, macedónsky a český), čo je celkom jedenásť jazykov v rámci voliteľného vyučovania – materinský jazyk/reč s prvkami národnej kultúry.

Po základom vzdelaní mladým v AP Vojvodine sú k dispozícii gymnáziá, odborné školy, zmiešané školy, stredné umelecké školy a stredné školy pre vzdelávanie žiakov s vývojovými poruchami a invaliditou. V rámci riadneho stredného vzdelávania sa výučba koná v srbskom, maďarskom, slovenskom, rumunskom, rusínskom a chorvátskom jazyku.

Na území AP Vojvodiny existuje aj 55 súkromných predškolských ustanovizní a 32 súkromných základných a stredných škôl, pre ktoré Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev určil, že spĺňajú požiadavky z hľadiska priestoru, vybavenia, učebných pomôcok a požadovaného počtu učiteľov, ako aj odborných spolupracovníkov na začiatok práce a vykonávanie činností strednej výchovy a vzdelávania.

153

Predškolské ustanovizne

392

Základné školy

157

Stredné školy

18

Žiacke domovy